π.χ. ΝΑΒ1234
Δείτε τον στην πληροφοριακή πινακίδα κοντά στην θέση όπου σταθμεύσατε
Προαιρετικά, συμπληρώστε το email σας για να λάβετε βεβαίωση της στάθμευσής σας εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί επιτυχώς